Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper.

Transport av kemikalier med anknytning till lantbruk (växtskyddsmedel, myrsyra, motorsågsbensin, diskmedel m m) kan innebära att regelverket för transport av farligt gods behöver tillämpas.


Vad är transport?

Begreppet transport av farligt gods omfattar mer än bara förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan. Även lastning och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband med transport inkluderas.

Förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum anses inte som transport av farligt gods.

För att själv kunna ta reda på vad som krävs vid transport av en viss produkt behövs ett säkerhetsdatablad, vilket leverantören är skyldig att tillhandahålla.

Säkerhetsdatablad benämns ibland varuinformationsblad. Under punkt 14 på säkerhetsdatabladet finns alltid transportinformation för produkten. Vissa produkter är inte ADR-klassade och även det framgår under punkt 14.


Generella regler vid transport av kemikalier m m

 • Transport skall ske i originalförpackning.
 • Åtgärder skall vidtas för att förhindra eller motverka att skador på människor, djur, egendom och i miljön.
 • Transportmedel och andra transportanordningar ska vara sådana att de står emot belastningar vid transport.
 • Godset ska hållas skilt från livsmedel, foder etc.
 • Förar- och passagerarutrymmet bör vara avskilt från förvaringsutrymmet.
 • Förpackningarna ska vara säkrade så att de inte kan ramla omkull eller förskjutas.
 • Skyddsutrustning bör medföras så att spill vid eventuell olycka kan tas omhand omgående.

För icke ADR-klassade produkter gäller endast reglerna i ovanstående ordning.


Transport som värdeberäknad mängd (med utbildning)

För transport som värdeberäknad mängd krävs att:

 • Mängden transporterat gods ej får överstiga 1000 poäng.
 • Godsdeklaration skall medfölja godset.
 • Förpackningarna ska vara typgodkända.
 • Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer. Även ytterförpackningar, om sådana finns, ska vara märkta på detta sätt.
 • Brandsläckare motsvarande minst 2 kg pulver ska finnas på fordonet.
 • Föraren ska ha genomgått minst 1.3-utbildning.
 • Samlastningsbestämmelserna ska iakttas. Produkter i de klasser som normalt används inom lantbruks- och trädgårdsnäringen kan oftast samlastas. Observera att växtskyddsmedel m m ska hållas åtskilda från livsmedel, foder etc.
 • Lastsäkring och andra lastnings- och lossningsbestämmelser gäller. Om man får godset levererat hem är man transportör om man utför avlastningen och för enbart detta moment kan alltså utbildning krävas.

OBS! Fordonet ska inte märkas med orange skyltar vid transport som värdeberäknad mängd.


Förpackningar

Förpackningar för farligt gods ska vara av god kvalitet och tillräckligt hållfasta för att klara normala transportförhållanden. De skall vara tillverkade och förslutna så att de inte läcker och inga farliga ämnen får finnas på utsidan. De får dessutom inte angripas eller försvagas av eller reagera med innehållet. Detta gäller både för nya och återanvända förpackningar.

Med förpackningar menas exempelvis fat, dunkar, lådor och säckar, men även större förpackningar som IBC-behållare. De olika förpackningarna kan förekomma i olika typer av material, exempelvis stål, plast eller papp.

För varje ämne eller föremål finns det i ADR-S och RID-S givna förpackningsinstruktioner som anger vilka typer av förpackningar som är tillåtna.


Ytterligare information

För ytterligare information kontakta Gullviks säkerhetsrådgivare Anders Hansson när det gäller transporter som kan omfattas av bestämmelserna för Transport av farligt gods.