Att föra sprutjournal är en möjlighet för egenkontroll samt ökad medvetenhet runt växtskyddsarbetet. Sprutjournalen är också ett verktyg för tillsynsmyndigheterna (kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och länsstyrelsen) att kunna kontrollera att den lagstiftning som finns följs.

Ansvaret för journalföringen ligger på den som utför spridningen av bekämpningsmedel, men brukaren har ansvar för att ett exemplar av sprutjournalen finns tillgängligt på gården.

Dokumentationen skall sparas i tre år och ska vid begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndighet.

Brister i journalföringen kan medföra tvärvillkorsavdrag.