Växtskyddsmedel fyller en viktig roll i det moderna jordbruket. De representerar en minimal risk för människa och miljö när de används i enlighet med anvisningarna på etiketten.

Denna information pekar på några viktiga punkter för en säker, miljömässig och riktig hantering av tomma förpackningar som uppfyller kraven i förpackningsförordningen.


Varför skall tomma förpackningar rengöras?

 • Därför att de tomma förpackningarna inte skall klassas som farligt avfall utan kan lämnas för energiutvinning.
 • Därför att risken för att såväl människor som miljön oavsiktligt utsätts för växtskyddsmedel skall minska.
 • Därför att hela innehållet i förpackningarna skall hamna i spruttanken och göra avsedd nytta på mark eller gröda.

Hur tömmer man förpackningarna?

Börja alltid med att läsa etikett och varuinformation innan du öppnar förpackningen.

 • Då får du reda på att det är rätt preparat du tänkt använda.
 • Då får du reda på att speciella risker som skall beaktas.
 • Då får du reda på att vilken skyddsutrustning du skall använda. Vissa sprutor är utrustade med ett tömnings- och sköljningssystem av dunkar, vilket underlättar rengöringsproceduren. Följ fabrikantens anvisningar.

För konventionella sprutor rekommenderas följande:

 • Flytande produkter: Töm förpackningen och låt den rinna av (upp och ner) i minst 30 sekunder.
 • Granulat och pulver: Förpackningen skakas försiktigt efter tömning (undvik damning) så att mesta möjliga av preparatet töms ut.

Rengör förpackningarna genast efter tömning så att du kan hälla sköljvätskan direkt i sprutan.


Rengöring

Dunkar, burkar och flaskor

För att åstadkomma en effektiv sköljningsprocedur, gör enligt följande:

 • Fyll den tomma förpackningen till ca 1/5 del med vatten.
 • Sätt på locket.
 • Skaka förpackningen så att sköljvätskan kommer åt hela insidan.
 • Ta av locket och töm sköljvätskan i sprutan. Låt förpackningen rinna av (upp och ner) i minst 30 sekunder.
 • OBS! Upprepa proceduren minst tre gånger.


Påsar och kartonger

 • Skölj förpackningen minst tre gånger med vatten.

Ett tips! Några droppar skumdämpare i sköljvattnet underlättar sköljningsproceduren.


Var gör man av förpackningarna?

Medlemsföretagen i Svenskt Växtskydd är anslutna till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Användare av växtskyddsmedel behöver inte betala någon extra avgift för att få lämna tömda och rengjorda förpackningar på anvisade insamlingsställen.


Svenskt Växtskydd

Svenskt Växtskydd, se http://www.svensktvaxtskydd.se, arbetar för att påverka användarna av växtskyddsmedel så att:

 • de använder produkter på ett ansvarsfullt sätt och med hänsynstagande till allmänheten.
 • de har god förståelse inte bara för nyttan utan också för eventuella risker.
 • de följer aktuell lagstiftning, rekommendationer och skyddsanvisningar.