Svenskt näringsliv har bildat fem materialbolag som har till uppgift att ta hand om använda förpackningar enligt bestämmelserna i förpackningsförordningen. Materialbolagen kallar sig gemensamt Förpackningsinsamlingen. Uppbörden av avgifter sköts av REPA respektive Svensk Glasåtervinning.

Importörerna av växtskyddsmedel har anslutit sig till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Detta innebär att lantbrukarna kostnadsfritt kan lämna ifrån sig tömda och rengjorda förpackningar för växtskyddsmedel vid minst en central mottagningspunkt i varje kommun.

Nedan lämnas anvisningar för hantering av plastförpackningar och på andra sidan informeras om handhavande av papper, kartong och wellpapp.


Plastförpackningar

Väl rengjorda plastförpackningar med avtagen skruvkork skall enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning på återvinningscentral i fraktionen märkt ”övriga plastförpackningar”.

Observera att förpackningar skall sköljas ordentligt minst tre gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning.

Ej rengjorda plastförpackningar klassas som farligt avfall och måste lämnas för destruktion. Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för besked om var du kan lämna avfallet, hur det skall vara förpackat och vad det kostar.


Förpackningar av papper, kartong och wellpapp

Växtskyddsmedelsförpackningar av papper och kartong som varit i direktkontakt med växtskyddsmedel skakas försiktigt efter tömning så att det mesta möjliga av preparatet töms ut. Skölj därefter förpackningen minst tre gånger med vatten.

Rengjorda förpackningar kan avlämnas på närmaste återvinningscentral i fraktionen för brännbart grovavfall. Denna typ av förpackningar skall inte lämnas till materialåtervinning eftersom insamlade pappersförpackningar återvinns till bl a livsmedelskartong.

Förpackningar som inte är noggrant rengjorda är farligt avfall och måste avlämnas till kommunen eller dess avfallsentreprenör för vidare transport till destruktionsanläggning.

Om importören/leverantören lämnar särskilda anvisningar skall dessa följas.


Transport- och ytterförpackningar

Transport- och ytterförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas till materialåtervinning vid respektive återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen.