NutriFibre ger det högsta totala protein- och energiutbytet per hektar jämfört med alla andra gräsarter. Det är därför som NutriFibre möjliggör att lantbrukare kan spara på inköp av foderkoncentrat och därmed sänka kostnaderna för mjölkproduktionen.

30 % mer torrsubstans

Efter sådd satsar NutriFibre mycket energi på utvecklingen av sitt rotsystem. Det förklarar varför NutriFibre har en långsammare start än andra gräsarter det första året. Efter att ha utvecklat ett omfattande rotsystem blir skördeavkastningen hög. Ett treårigt forskningsprojekt visar att NutriFibre ger 30 % mer torrsubstans och 30 % mer protein än engelskt rajgräs (tabell 1). Med rätt odlingsstrategi kan fodrets kvalitet bibehållas under många år. NutriFibre har en lång livslängd och kommer att producera höga avkastningar i minst tio år med oförminskad produktivitet.

Skillnad i proteinutbyte mellan NutriFibre och engelskt rajgräs.

Högre mjölkproduktion

Kor konsumerar mer foder om deras foderstat innehåller NutriFibre. Det förlänger även passagetiden genom kon. Detta möjliggör en mer effektiv användning av tillgängliga näringsämnen, vilket i sin tur resulterar i högre mjölkproduktion (figur 1). Förutom ökad mjölkproduktion ökar också fetthalten och proteininnehållet i mjölken med en frisk vom.

A = Engelskt rajgräs – klöver
B = NutriFibre®
C = Engelskt rajgräs – hybridrajgräs – klöver
D = Festulolium – engelskt rajgräs – klöver

Källa: Seges Denmark, 2015

Lägre foderkostnader

Tillsatsen av NutriFibre i foderstaten sänker foderkostnaderna. I många fall är tillsatsen av effektiva fiber nödvändig. Ett innehåll på 20 % NutriFibre i gräsensilage motsvarar ett kg vetehalm i foderstaten. Genom att ersätta halmen med NutriFibre kan korna klara sig med mycket mindre koncentrat eftersom NutriFibre innehåller en tillräckligt hög mängd energi och protein. Detta resulterar i en kostnadsminskning på 30 eurocent per ko och dag. För en mjölkgård med 100 kor innebär det en besparing på mer än 10.000 euro per år.

När ska man så?

Det är viktigt att så NutriFibre vid rätt tidpunkt; detta beslut kommer att ha stor påverkan på resultaten under åren. Jordtemperaturen bör vara över 12 °C vid såddtillfället och utsädesmängden 50 kg frö per hektar för att säkerställa en god etablering.

Växtskydd

NutriFibre satsar mycket energi på utvecklingen av sitt rotsystem. Det förklarar varför dess ovanjordiska utveckling är långsammare direkt efter sådd. Att kontrollera ogräs i ett tidigt skede är viktigt. Från och med andra vallåret kommer gräset att frodas och överträffa avkastningen hos alla andra gräsarter.

Flexibilitet vid skördetider

Skördetiderna är flexibla eftersom fodervärdet hos NutriFibre minskar långsammare när grödan mognar än till exempel engelskt rajgräs eller festulolium. Detta gör skörden mindre väderberoende vilket ökar möjligheten att framställa ett ensilage med toppkvalitet.