Det är viktigt att sprutan rengörs både invändigt och utvändigt efter varje sprutning. Dessutom bör sprutan göras ren varje kväll även om man skall spruta med samma medel nästa dag. Detta beror på att en stor del av växtskyddsmedlen kan ge avlagringar vilka kan ge stora besvär och skador vid senare sprutarbete.


Rengöring görs enligt följande eller enligt specialinstruktion på produktetiketten

Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Efter utför behandling (sprutan helt tömd) sköljs sprutan med vatten, som sprutas ut på behandlad mark/gröda. Mer omsorgsfull rengöring kan därefter utföras med alkaliskt rengöringsmedel (t ex Skurit F-21, All Clear Extra).

Spruta ut på lämplig mark/träda. Slutligen sköljs sprutan med rent vatten och traktor samt spruta tvättas utvändigt. Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av sprutan.

Observera att rengöring ej skall göras på spolplattan eller annan plats, från vilken rengöringsvattnet kan rinna ned i avloppsrör eller diken.

En s.k. biobädd är mycket lämplig både vid rengöring och påfyllning av sprutan.


Vinterförvaring

Efter nämnda rengöring bör sprutan frostskyddas. Detta kan göras genom att 10-20 liter 33%-ig kylarvätska fylles i behållaren varefter pumpen får arbeta i några minuter så att hela systemet inklusive ramprör fylls med frostskyddsvätska.  Montera av och förvara manometern frostfritt. Smörj rörliga delar. På metalldelar sprutas ett tunt lager olja. Släpp alla spända ventiler, så att fjädrarna ej står belastade under vintern.