Havrecystnematoden
Heterodera major (=H avenae)

Havrecystnematoden angriper i första hand havre, vårvete och korn men kan uppträda även på övriga sädesslag liksom vilda gräsarter t ex flyghavre och kvickrot.

Gruppering
Trådmaskar=nematoder, sugande.

Angriper
Rötter.

Skadebild
Fläckvis i grödan uppträder plantor som stannar i utvecklingen och blir svagt bestockade. De unga bladen är till en början rödaktiga i spetsen och gulnar senare. Ax resp vippa blir svagt utvecklade på angripna plantor. Rotsystemet på sjuka plantor blir förkortat och starkt förgrenat samt förtjockat. Ungefär vid tiden för axgång kan de karaktäristiska cystorna observeras på rötterna.

Skadegöraren
De hanliga nematoderna är ca 0,5-1,5 mm långa och trådformigt tunna. Honorna omvandlas efter befruktning till en äggfylld cysta som är vit och stor som ett knappnålshuvud. Senare blir cystorna brunfärgade. Äggkläckningen sker på våren och havrecystnematoden har bara en generation per år.

Anmärkningar
Som namnet anger är havre känsligast för angrepp men även i vårvete och korn kan angreppen bli betydande. Havrecystnematoden gynnas av fuktigt, nederbördsrikt väder och trivs speciellt på lätta till medelstyva jordar.