Bladlöss
Macrosiphum avenae (=Sitobion avenae) Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi.

Bladlössen uppträder på samtliga sädesslag liksom på andra gräsarter. Vintervärdar: gräs (sädesbladlusen), rosväxter (grönstrimmiga gräsbladlusen), hägg (havrebladlusen).

Gruppering
Bladlöss, sugande respektive virusöverförare.

Angriper
Blad, ax/vippa.

Skadebild
Bladlössens sugning på plantan orsakar som regel inga typiska symptom. Däremot är de kolonibildande lössen i sig så påfallande att de inte kan förbigås liksom den klibbiga vätska som de avsöndrar (honungsdagg).

Skadegöraren
De fullvuxna bladlössen är beroende på arten ca 1,5-3 mm långa. Sädesbladlusens färg kan variera från rödbrunt-grönaktig till nästan svart. Ryggrören hos denna art helt svart. Grönstrimmiga gräsbladlusen har som typiskt kännetecken den ljusgröna färgen samt en längsgående mörkgrön ryggstrimma. Havrebladlusen är till färgen brunaktigt olivgrön och ryggrören har samma färg. Vingade liksom ovingade fullvuxna individer förekommer hos alla dessa tre arter. Larverna liknar till utseende de fullvuxna bladlössen.

Anmärkningar
Den ofta allvarligaste skadegöraren i stråsäden. Bladlössen orsakar förluster såväl genom de direkta sugskadorna liksom genom överföringen av virussjukdomar som t ex rödsot.