Betbladlus
Aphis fabae

Utan tvekan svårt skadedjur på betor men även på olika slag av bönor. Bland vilda växter kan nattskatta och målla nämnas som värdväxter. Vintervärd: i första hand benved.

Gruppering
Växtlöss, sugande, virusöverförare.

Angriper
Blad.

Skadebild
Bladen blir ofta krusiga och inrullade. Bladlössen kan finnas i mycket stora mängder i täta kolonier på bladundersidorna. Utvecklingen av de unga bladen i plantornas centrum blir ofta hämmad och honungsdaggen ett tecken på angrepp. Även den svarta betbladlusen kan överföra virussjukdomar.

Skadegöraren
Den fullbildade bladlusen blir ca 2-3 mm lång, den är svart till färgen och har korta mörka ryggrör. Det uppträder samtidigt vingade och ovingade former. I betfälten föder honorna levande ungar utan befruktning. Ungarna d v s larverna är mycket lika de fullbildade insekterna.

Anmärkningar
Betbladlusen måste räknas till en av de allvarligare skadegörarna i våra betfält. Många faktorer inverkar på hur svåra angreppen skall bli t ex mängden ägg på vintervärdarna, väderlek under utflygningen till fälten, samt väderleken under sommaren. Generellt främjas bladlössen av torrt och varmt väder. Vid måttliga angrepp kan många naturliga fiender påverka den fortsatta utvecklingen.