Flyghavre
Avena fatua

Växtplats
Trivs på kalkhaltig lerjord liksom på mulljordar. Ställer relativt höga anspråk på markförhållanden, fuktighet och växtnäringstillgång.

Frö/planta
Ca 200.

Fröernas livslängd i marken
3-10 år.

Småplantor
Svår att skilja från vanlig havre och bladet är likaledes vänstervridet. Bladbasen är vanligen hårig vid kanten.

Kännetecken
Vårgroende, ettårigt gräs. Plantan är snabb- och högvuxen samt vek och gänglig. Flyghavren utvecklar ofta flera skott. Vippan är yvig och gles med långa slaka grenar.