Vilka hälsorisker finns med kemiska produkter?

Hantering av kemiska produkter bl a bekämpningsmedel kan alltid medföra vissa risker. Hur stora, kan du själv påverka genom en riktig arbetsplanering och genom att använda föreskriven skyddsutrustning. Även de giftigaste medlen går att hantera helt riskfritt.

Slarv däremot, kan ge hälsorisker även med de till synes mest harmlösa produkterna. Förutom akuta förgiftningar, är allergi ett exempel på kronisk skada som kan uppstå efter långvarig och upprepad kontakt med en kemisk produkt. För en del preparat anges att de vid djurförsök t ex visat reproduktionsstörande effekter, påverkan på fortplantningen och arvsmassan eller att ha gett en ökad frekvens cancertumörer.

Att direkt översätta dessa observationer till påverkan på människa är omöjligt, men indikationerna skall tas på allvar och ger anledning till att iaktta stor försiktighet.

 • Visa respekt för alla kemiska produkter. Rätt hanterade kan du använda dem utan att riskera din hälsa.
 • Läs alltid etikett och varuinformationsblad innan du hanterar en kemisk produkt. Då kan du planera och riskbedöma arbetet för att undvika att du får preparat i dig eller på dig.
 • Dessutom finns på etikett och i varuinformationsblad produktspecifik information om olyckan trots allt skulle vara framme.

Hur gör du för att undgå att få kemiska produkter i dig och på dig?

Ha alltid tvål och vatten samt en ögonspolflaska med rent vatten tillhands vid arbete med kemiska produkter. Använd inte våtservetter då dessa t o m kan öka upptaget via huden.

Var noga med hygienen innan rökning, snusning, toalettbesök och matraster. Använd föreskriven skyddsutrustning och vårda den väl. Tag av förorenade arbets- och skyddskläder, som tvättas omsorgsfullt eller kasseras.

Byt filter/säsongsmask när andningsmotståndet blir för högt eller om du känner lukt när du använder kolfilter. Tvätta skyddshandskarna med tvål och vatten så snart de blivit förorenade på utsidan – då hindrar du preparat att tränga genom materialet i handsken, för att sedan i den fuktiga miljö som råder inuti handsken tas upp i kroppen.

Om huden luktar kemiska produkter trots bruk av skyddshandskar har preparat trängt genom materialet. Kassera skyddshandskar som är förorenade på insidan eller starkt förorenade på utsidan.

Välj rätt typ av material i skyddsutrustningen enligt rekommendation från din leverantör.

 • Byt skyddsutrustning ofta.
 • Ta aldrig förorenad skyddsutrustning med in i förarhytten.
 • Förvara alltid skyddsutrustningen på ett svalt, torrt och luftigt ställe – skiljt från förvaringsutrymmet för de kemiska produkterna.
 • Tänk på att förorenad skyddsutrustning eller tvättvatten kan vara farligt avfall.

Vad gör du om du misstänker förgiftning?

Om du vid arbete med kemiska produkter blir illamående, får huvudvärk, yrsel, synrubbning, onormal törst eller svettning, skall arbetet genast avbrytas.

Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentralen, tel 08-33 12 31 eller vid akuta förgiftningsfall ring 112.

Vad kan hända om du förtär kemiska produkter?

En vuxen förtär inte oavsiktligt en kemisk produkt p g a dess lukt och smak. Ett barn däremot som får något obehagligt i munnen har kanske ännu inte utvecklat den för en vuxen människa naturliga reflexen att spotta ut – utan sväljer kanske istället.

Förtäring av kemiska produkter kan för de allra giftigaste (dödskallemärkta) leda till allvarlig eller t o m dödlig förgiftning redan vid små mängder. Hälsoskadliga eller irriterande produkter (andreaskorsmärkta) kan även dessa ge allvarliga förgiftningar vid förtäring av något större mängder.

 • Förvara alltid kemiska produkter så att inte obehöriga, speciellt barn, kan komma åt dem.

Första hjälp: Vid förtäring av kemiska produkter kan du normalt framkalla kräkning genom att beröra bakre svalgväggen med ett finger. Skölj först munnen och drick därefter ett par glas vatten eller mjölk innan kräkning framkallas.

Kräkning skall normalt inte framkallas efter förtäring av frätande produkter, då detta kan förvärra frätskadan eller efter förtäring av olja, aromatiska kolväten, xylen och liknande, då dessa produkter kan orsaka en kemisk lunginflammation inom ett dygn om de kommer ned i lungorna.

Vid förtäring av mycket giftiga bekämpningsmedel kan det trots innehåll av oljeprodukter bli nödvändigt att framkalla kräkning då eljest livshotande förgiftning skulle kunna uppstå.

 • Konsultera alltid läkare eller Giftinformationscentralen vid tveksamhet.
 • Ge aldrig vätska till någon som är medvetslös.

Vad kan hända om du andas in kemiska produkter?

Inandning av ångor, sprutdimma och damm kan leda till att ämnena tas upp i kroppen via lungor och slemhinnor i andningsvägarna.

Vid tillredning av sprutvätskan är det främst damm samt ångor från lösningsmedel du skall vara särskilt observant med. Ångor från aktiva substanser kan du i stort sett bortse från vid tillredningen, om inte arbetet är av långvarig natur, då de normalt förångas i så liten omfattning vid normal temperatur att upptaget i kroppen blir försumbart. Lukt kan dock ge upphov till obehagskänslor.

Vid sprutning däremot skall förångning av aktiva beståndsdelar och lösningsmedel samt sprutdimma beaktas vid bedömning av hälsoriskerna. Irritation i andningsvägarna kan vara ett första symtom på att du andats in bekämpningsmedel.

 • Avbryt arbetet vid symtom som tyder på inandning av kemiska produkter.

Första hjälp: Vid kortvarig inandning av ångor, sprutdimma eller damm utomhus föreligger normalt ingen akut hälsorisk (jämför tankning av en bil).

Lukt från aktiva beståndsdelar eller lösningsmedel kan dock ge upphov till obehagskänslor som lätt kan förväxlas med förgiftningssymtom. Avbryt arbetet och vila i frisk luft. Lossa åtsittande kläder. Skölj näsa och mun vid inandning av damm eller sprutdimma.

Långvarig inandning av bekämpningsmedel t ex vid arbete i växthus kan ge förgiftningssymtom om inte skyddsutrustning används.

 • Avbryt genast arbetet vid misstanke om förgiftning.
 • Vila i frisk luft under uppsikt. Lossa åtsittande kläder.

Vad kan hända om du får kemiska produkter på huden?

Främst vid tillredningen av sprutvätskan och vid service av sprututrustningen finns det risk att droppar, stänk och damm kan komma i direktkontakt med huden eller komma på kläder och skor. Kemiska produkter tas ofta lätt upp i kroppen via huden, speciellt vid svettning.

Förorenade skyddshandskar är ofta en orsak till att kontakt med preparat sker utan att Du direkt observerar detta. Tänk på att om huden luktar bekämpningsmedel, så har den kommit i direktkontakt med något preparat.

Hudkontakt med bekämpningsmedel kan ofta ge upphov till irritation och rodnad. Lösningsmedel avfettar huden med torrsprickor som följd.

 • Tvätta omedelbart av kemiska produkter som kommit på huden.
 • Ha alltid tvål och vatten samt gärna pappershanddukar tillhands.

Första hjälp: Vid hudkontakt skall förorenade kläder omedelbart tas av. Tvätta genast huden noggrant med tvål och vatten.

 • Kontakta läkare om besvär kvarstår eller förgiftningssymtom uppträder.

Vad kan hända om du får kemiska produkter i ögonen?

Att kemiska produkter kommer i ögonen förekommer främst vid tillredning av sprutvätskan genom stänk eller damning av koncentrerat preparat, samt vid service av sprututrustningen genom stänk av utspädd brukslösning.

Förutom risken för allvarliga ögonskador tas många preparat också lätt upp i kroppen via ögats slemhinnor. Stark sveda och irritation är ofta de första tecknen på att kemiska produkter kommit i ögonen.

 • Om kemiska produkter kommit i ögonen – spola omedelbart med vatten.
 • Ha alltid ögonspolflaska med rent vatten tillhands.

Första hjälp: Vid ögonkontakt spolar du omedelbart med mycket vatten i mjuk vattenstråle i några minuter. För starkt irriterande preparat spolas ögonen i minst 15 minuter. Tag ut kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär.

 • Kontakta läkare vid kvarstående besvär eller enligt information på etikett eller varuinformationsblad.