Läs etiketten på preparatförpackningen. Använd endast rent vatten. Om inget annat anges fyll sprutan till 2/3 med vatten. Sätt igång omrörningssystemet innan kemikalierna påfylls.

Flytande preparat kan fyllas på direkt i tanken med hjälp av ett mätglas. Preparat i pulverform bör röras upp i vatten före påfyllning. Använd alltid sil i påfyllningsöppningen. Om preparatpåfyllare av något slag används glöm då ej att skölja rent vid blandning av olika preparat. Koncentrationen av de olika preparaten i påfyllaren kan annars bli för hög med utfällningsrisk och stopp som följd.

Används slang från vattenkran eller liknande skall slangen alltid mynna över vätskenivån. Om slangen mynnar under vätskenivån kommer avbrott i tillförseln att medföra tillbakasug av vätska till ledningssystemet med stora föroreningar som följd.