Att blanda flera preparat för att minska antalet körningar i grödan eller för att spara tid kan synas praktiskt, men har sina risker!

  • Preparaten måste vara fysikaliskt blandbara

Faktorer, som kan påverka den fysikaliska blandbarheten är t ex pH-värdet, risk för utfällning av svårlösliga salter, lösningsmedel, vätmedel, koncentration av ingående produkter (reducerad vätskemängd ger ökad koncentration), vattentemperatur, vattenkvalitet, omrörning, ordningsföljden vid blandningen m m. Observera att en misslyckad blandning är farligt avfall som måste lämnas till destruktion.

  • Behandlingstidpunkten för preparaten måste sammanfalla

Att använda preparaten vid fel tidpunkt ger ej önskat behandlingsresultat, utan leder till ökad kemikalieanvändning. Vetenskapliga bevis saknas för att ”egna” blandningar ger ökad skörd och bättre effekt.

  • Förstärkt eller försämrad effekt

Många blandningar kan ge förstärkt eller försämrad effekt beroende på de aktiva substansernas egenskaper, men även fysikaliska egenskaper såsom vätmedel, lösningsmedel och pH-värde kan spela stor roll. Blandning med kvävelösning kan ofta ge brännskador.

  • Ökade hanteringsrisker

Alla preparat är toxikologiskt undersökta, där bedömningen av hälsorisken, normalt avser att preparatet används ensamt. Vid blandning kan t ex lösningsmedel och vätmedel påverka hur ett preparat kan tas upp i huden bl a och leda till oönskade risker. Att i förväg förutse varje tänkbar effekt för alla blandningar som är teoretiskt möjliga är en omöjlig uppgift.

  • Använd endast de blandningar som rekommenderas för varje enskilt preparat.
  • Blanda normalt ej mer än två preparat samtidigt.
  • Alla blandningar som ligger utanför de som rekommenderas görs på eget ansvar.