Bekämpningsmedel skall, för att få användas, vara godkända av Kemikalieinspektionen. Vid godkännandet förs bekämpningsmedlet till någon av följande behörighetsklasser:

  • Behörighetsklass 1:  
    Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den, som har särskilt tillstånd.
  • Behörighetsklass 2:  
    Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.
  • Behörighetsklass 3:  
    Medel som får användas av var och en.

Bekämpningsmedel har av Kemikalieinspektionen fastställda användningsområden. All annan användning är otillåten!

Lantbruksenheten hos Länsstyrelsen anordnar utbildning för behörighet att använda medel av klass 1 och 2 med tilläggsbeteckningen L.

Vid godkännandet fastställer Kemikalieinspektionen hur varselmärkningen skall vara utförd. I märkningen ingår varningstext och farosymbol. Följande farosymboler är aktuella:

 

farosymboler

 

Föreskrifter för arbetsmiljön och för hantering och spridning av bekämpningsmedel och andra kemiska produkter ges ut av:

Arbetsmiljöverketwww.av.se
(beställning även på tel 08-730 97 00)

Arbetsmiljölagen – Reglerar övergripande arbetsmiljöns utformning och arbetsgivarens ansvar.

AFS 1998:6 Bekämpningsmedel – Specialföreskrift för hantering av bekämpningsmedel.

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker – Behandlar åtgärder för att förebygga att farliga kemiska ämnen som förekommer i en verksamhet medför ohälsa eller olycksfall. Observera att reglerna uttryckligen också gäller för den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd.

AFS 2001:3 Personlig skyddsutrustning – Beskriver vad som är personlig skyddsutrustning och hur den skall användas. Övriga föreskrifter som berör arbetsmiljön.

Kemikalieinspektionenwww.kemi.se
(beställning även per tel 0158-24 51 35)
KIFS 1998:8 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer – Klargör bl.a. kunskapskrav för användning av bekämpningsmedel.

Naturvårdsverket –  www.naturvardsverket.se
SNFS 1997:2 – Kungörelsen innehåller uppgifter om allmänna bestämmelser, skyddsavstånd, utrustning, dokumentering, anmälan och information i vissa fall, samt förbud mot spridning i vissa fall.

Natur och Kulturwww.nok.se
Säker bekämpning – Beskriver utförligt bekämpningsmedel ur perspektivet användning, säkerhet och risker.

Säkert växtskydd (LRF) – www.sakertvaxtskydd.se
Informations- och utbildningskampanj i samarbete mellan LRF, Svenska Lantmännen, IVT, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket.

Läs alltid varningstexten på etiketten, och den på förpackningen bifogade varuinformationen innan arbete med bekämpningsmedel påbörjas.

Använd alltid den föreskrivna skyddsutrustningen. Rengör den noga efter varje användning. Förvara den så, att den ej förorenas av bekämpningsmedel.

Lagra alltid bekämpningsmedel torrt, svalt och normalt frostfritt samt inlåst så att de ej kan åtkommas av obehörig. Speciella lagringsanvisningar kan finnas på produktetiketten.

Hantera alltid bekämpningsmedel och andra kemiska produkter så att avlopp, vattendrag, brunnar m.m. ej förorenas. Om en olyckshändelse inträffat, kontakta omedelbart räddningstjänsten, polisen och miljöförvaltningen i kommunen. Försök att begränsa utsläppets omfattning.

Blanda ej mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen.

Följ alltid doseringsanvisningarna på förpackningen.

Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall. Kontakta Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i kommunen för besked om destruktion.

Förvara alltid bekämpningsmedlen i sin originalförpackning. Förväxling kan ge upphov till allvarliga skador/risker.

Bekämpningsmedel som är särskilt giftiga för bin får ej användas på fält med blommande vegetation. Undvik generellt att sprida bekämpningsmedel dagtid i fält med blommande vegetation som beflygs av bin.

Beakta vindavdrift så att intilliggande mark/gröda ej påverkas av sprutningen. Föreskrifter om spridning av bekämpningsmedel finns i kungörelse SNFS 1997:2. Kungörelsen innehåller uppgifter om allmänna bestämmelser, skyddsavstånd, utrustning, dokumentering, anmälan och information i vissa fall, samt förbud mot spridning i vissa fall.

Tänk på att en del bekämpningsmedel åsatts en karenstid för användning i vissa grödor. Felaktig användning kan leda till resthalter.

Var noga med att kontrollera att sprutan fungerar oklanderligt.

Vid brand i bekämpningsmedel bildas giftiga gaser. Vanliga gasmaskfilter ger inget skydd mot dessa gaser. Inandas ej rök från brand. Tänk på att släckvatten är miljöfarligt.

Tidpunkten på dygnet är mycket viktig för att sprutning skall ge bästa resultat. Morgonsprutning är generellt att föredra. Spruta ej i starkt solsken eller vid extrem torka.

Se särskilda avsnitt för: